Privacy voorwaarden

 1. Introductie
 2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 3. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
 4. Op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen: gronden
 5. Nieuwsbrief
 6. Bewaartermijnen persoonsgegevens
 7. Beveiliging
 8. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
 9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
 10. Veranderingen in ons beleid
 11. Bezwaar en klachtrecht
 12. Contact


1. Introductie


Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement staat hoe wij dat doen. Dit privacy statement is van toepassing op:

 • Onze website: www.icertified.nl (hierna: “website”)
 • Onze App: iCertified (hierna: “app”)
Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van u, uw werkgever of opleider hebben ontvangen enkel voor de doeleinden die vermeld staan in dit privacy statement en niet voor enig ander doel, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.


2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze website en onze app. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen.

Website
Gegevens die wij van u verzamelen zijn:

 • Wanneer u contact met ons opneemt: uw naam en contactgegevens en overige informatie die u aan ons verstrekt
 • Uw adres indien u een overeenkomst met ons aangaat
 • Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief: uw e-mailadres
 • Het educatiemateriaal waar u in geïnteresseerd bent, indien u een aanvraag doet of een account wilt aanmaken
App
Gegevens die wij van u verzamelen zijn:

 • Uw e-mailadres
 • Uw wachtwoord: bij aanmaak van een profiel wordt door ons een wachtwoord aangemaakt. Na de opslag en eventuele wijziging door u hebben wij hier geen enkele inzage meer in. Het wachtwoord wordt na opslag direct geanonimiseerd
 • Uw voor- en achternaam
 • Het educatiemateriaal waar u in geïnteresseerd bent en uw leerproces
 • Voor welke organisatie u eventueel werkt
 • Welke opleiding, training of cursus u bij een opleider, instelling of school volgt


3. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Indien u ons verzoekt om informatie of ons een vraag stelt: wij verzamelen uw naam en contactgegevens om u de gevraagde informatie te kunnen sturen en te kunnen reageren op uw vraag.
 • Indien u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief: wij verzamelen uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.
 • Indien u een overeenkomst met ons aangaat: wij verzamelen uw naam en adresgegevens om de overeenkomst op te stellen en om bij te houden met wie wij een overeenkomst zijn aangegaan (administratieve doeleinden).
 • Indien u gebruik wilt maken van onze app: wij verzamelen uw voor- en achternaam en e-mailadres om u in staat te stellen van onze app gebruik te maken.
Wij kunnen, indien u ons hiervoor toestemming geeft, uw gegevens gebruiken voor interne marketingdoeleinden en om diensten en producten van onszelf of derde partijen die trainingen of opleidingen verzorgen onder uw aandacht te brengen.
Wij zullen uw gegevens niet gebruiken om enkel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten te nemen.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht.


4. Op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen: gronden


Overeenkomst
Indien u een overeenkomst met ons aangaat of wilt aangaan, verwerken wij die gegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de overeenkomst en voor de uitvoering van de overeenkomst.

Onze gerechtvaardigde belangen
Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van onze reguliere bedrijfsactiviteiten. De gegevens die u hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarnaast past het binnen onze reguliere bedrijfsactiviteiten om onze bestaande klanten via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om hen te informeren over updates en overige onderwerpen die uw gebruiksdoeleinden ondersteunen zoals studie- en praktijkondersteuning.

Toestemming
Vóórdat u gebruikmaakt van onze app heeft u ons toestemming gegeven de door u verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken. 

 • Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief en u nog geen klant van ons bent, heeft u ons toestemming gegeven de door u verstrekte informatie te verwerken.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij verdere verwerking stopzetten. U kunt dan geen gebruik meer maken van de service waar uw toestemming betrekking op had of u zult onze service niet meer ontvangen (de app, de nieuwsbrief of het verzoek om eventuele informatie).


5. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en diensten van onze partners. U ontvangt deze nieuwsbrief enkel indien u abonnee bent. Abonnees zijn: 1) personen die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en 2) bestaande klanten dan wel gebruikers van ons.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met één klik kunt afmelden.


6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

 • Nieuwsbrief: uw gegevens worden bewaard zolang u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief.
 • Beantwoorden van uw vragen: uw naam en contactgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in elk geval niet langer dan een jaar, tenzij er andere (wettelijke) redenen zijn om uw gegevens langer te bewaren.
 • App: uw gegevens worden bewaard zolang uw account actief is. Indien u uw account deactiveert, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Let op: indien u de app verwijdert, zal uw account niet automatisch ook verwijderd worden.
 • Overeenkomst: uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij er andere (wettelijke) redenen zijn om uw gegevens langer te bewaren.


7. Beveiliging

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Wij zorgen ervoor dat derden die toegang hebben tot uw gegevens voldoen aan de eisen die wij stellen aan de beveiliging van uw gegevens. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken.


8. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij werken samen met de volgende externe partijen die mogelijkerwijs toegang (kunnen) hebben tot uw persoonsgegevens indien zij updates uitvoeren ter optimalisatie of modernisering van onze producten en/of diensten:

Website
 • The MindOffice, voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website

Nieuwsbrief
 • The MindOffice, voor het versturen van de elektronische nieuwsbrieven

App
 • Gemba IoT, voor het opslaan van de gegevens in de Cloud
 • Gemba IoT, voor het beheren van de App
We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken.


9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12-23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om correctie van de persoonsgegevens te vragen indien deze niet kloppen (rectificatie)
 • Recht om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen
 • Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
 • Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportbiliteit)
 • Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze bovenstaande rechten, kunt u contact opnemen met ons via: info@icertified.nl of u kunt contact met ons opnemen vanuit de app.


10. Veranderingen in ons beleid

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd om het beleid in overeenstemming te brengen met nieuwe ontwikkelingen. De wijzigingen zullen via de website, app of e-mail bekend worden gemaakt.


11. Bezwaar en klachtrecht

Wij hebben bepaalde gegevens van u verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op deze basis. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te staken.

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen?

 • Neem dan contact met ons op zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen.
 • U kunt zich ook tot een rechter wenden.
 • Daarnaast kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen tussen u en ons over de uitoefening van uw rechten.
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


12. Contact

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij:
iCertified V.O.F.

U kunt contact met ons opnemen via: